До змісту

Захищено у 2017 році

Публікація від 3 січня 2018.

Одним з важливих показників у діяльності закладу вищої освіти (ЗВО) є якісний склад професорсько-викладацького корпусу, тобто відношення (у %) кількості штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями до  загальної кількості штатних викладачів.

У 2017 році загальна кількість штатних викладачів нашого університету становила 434 особи, а кількість штатних  викладачів з науковими ступенями і вченими званнями – 340 осіб, тобто якісний склад – 78,3 % (у 2014 р. – 68 %; у 2015 р. – 70,7%; у 2016 р. – 75,5%). Отже, ми спостерігаємо останніми роками позитивну динаміку (зростання) якісного складу викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який 22 жовтня 2018 року відзначатиме 100-річчя від  дня свого заснування.

В основному підвищення кваліфікації викладацьких кадрів відбувається за рахунок навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі нашого університету, інших ЗВО і наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій. У 2017 році викладачами, аспірантами і докторантами університету захищено 17 кандидатських і 7 докторських дисертацій. Щодо докторських дисертацій – то це найвищий показних за всі роки існування університету.

Науково-педагогічні працівники та докторанти університету, які у 2017 році захистили докторські дисертації:

 • Ніколаєв Олексій Михайлович (29.03.2017 р.; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Атаманчук П.С.) – педагогічні науки;
 • Матвейчук Людмила Олександрівна (31.05.2017 р.; науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор Гаман М.В.) – державне управління;
 • Рарицький Олег Анатолійович (23.06.2017 р.; науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Бернадська Н.І.) – філологічні науки;
 • Бахмат Наталія Валеріївна (01.07.2017 р.; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Карташова Л.А.) – педагогічні науки;
 • Скрипник Анатолій Юрійович (22.09.2017 р.; науковий консультант – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.) – історичні науки;
 • Семерня Оксана Миколаївна (25.10.2017 р.; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Атаманчук П.С.) – педагогічні науки;
 • Федьков Олександр Миколайович (22.12.2017 р.; науковий консультант – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.) – історичні науки.

13 кандидатських дисертацій захищено випускниками аспірантури нашого університету (76,5 % захищених кандидатських дисертацій).

Науковими керівниками дисертаційних робіт виступили такі викладачі нашого університету:

 • Атаманчук П.С. – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік АНВО України, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі;
 • Філінюк А.Г. – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВО України, завідувач кафедри історії України;
 • Лабунець В.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету;
 • Марчук Л.М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови;
 • Вержиховська О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи;
 • Федьков О.М. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін;
 • Кух А.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі;
 • Попович А.С. – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови;
 • Франчук Т.Й. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом;
 • Мисів В.М. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання.

Приємно відзначити, що  у 2017 році під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Атаманчука П.С. захищено 2 докторських та 1 кандидатська дисертації. Це  також є найвищим  досягненням  в  історії нашого університету.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України