До змісту

Опубліковано у 2017 році

Публікація від 26 січня 2018.

 

25 січня 2018 року на засіданні вченої ради університету підведено підсумки наукової та науково-технічної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2017 рік (доповідач – проректор з наукової роботи І. М. Конет).

Результати активної наукової діяльності науково-педагогічних працівників університету опубліковано в окремих виданнях, статтях, матеріалах і тезах наукових форумів різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних). Зокрема, побачили світ 51 монографія, 2 підручники, 65 навчальних посібників, 19 методичних розробок і брошур, тобто 137 окремих видань (у 2014 році публікацій було 133, у 2015 – 139, у 2016 році – 185 публікацій). Опубліковано також 1836 статей науково-педагогічних працівників університету в журналах і збірниках наукових праць (у 2014 році – 2012, у 2015 році – 2040, у 2016 році – 2100). При цьому 67 публікацій наших викладачів зафіксовано в науковометричній базі “Scopus” (у 2016 році таких публікацій було 13). Загалом, у 2017 році 384 публікації науково-педагогічних працівників університету здійснено у виданнях, які включені до різних науковометричних баз (у 2014 році – 158, у 2015 році – 262, у 2016 році – 290). Отже, не зважаючи на деяке зниження загальної кількості публікацій, ми спостерігаємо позитивну динаміку в якості наукових публікацій викладачів університету і сподіваємося, що ця тенденція буде збережена у 2018 році.

Зауважимо також, що у 2017 році студентами та магістрантами університету здійснено 884 публікації (у 2014 році – 764, у 2015 році – 750, у 2016 році – 868).

Безперечно, що серед окремих видань найбільш вагомими є монографії, в яких відображено оригінальні багаторічні фундаментальні і прикладні дослідження авторів з певного наукового напряму.

Список монографій:

 1. Абрамович С., Грегорі Нормінтон: «золотий хлопчик» постмодернізму в контексті англійського літературного пошуку Нового часу. Монографія / С. Абрамович, О. Крючкова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 204 с.
 2. Баженов Л.В. Володимир Січинський і Україна: монографія, присв. 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. / Л.В. Баженов, А.Б. Задорожнюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 352 с.
 3. Баженов Л.В. Історико-культурні, географічні та економічні аспекти розвитку туризму на Хмельниччині: Колективна монографія. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2017. – 168 с.
 4. Баженова С.Е. Юзеф Роллє і Україна: монографія, ІV видання / С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський: Сисин Я.І., 2017. – 202 с.
 5. Боднарчук Т.Л. Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / Т.Л.Боднарчук. – К., 2017. – 260 с.
 6. Бєлова О.Б. Діагностика та корекція агресії у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення»: монографія / О.Б. Бєлова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори 2016, 2017. – 214 с.
 7. Географія Тернопільської області. Т.1. Природні умови та ресурси. – Тернопіль: Крок, 2017. (Чернюк Г.В. співавтор розділів «Клімат і кліматичні ресурси» та «Природні рекреаційні ресурси» ст. 202-220, 405-420)
 8. Гжегожевська Т.О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика / Тетяна Гжегожевська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. – 160 с.
 9. Гжегожевська Т.О. Практикум з “Аналітичних жанрів” / Т.О. Гжегожевська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2017. – 176 с.
 10. Гаврилов О.В. До питання про впровадження інклюзивної освіти в Україні // Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія / За заг. ред. проф. І.В. Татьянчикової. – Слов’янськ: Вид-во Б.І. Моторіна, 2017. – С.11-35. (250 с.)
 11. Гарбар В.В. Рендзини Подільських Товтр : Монографія / В.В. Гарбар, С. П. Позняк. – Кам’янець-Подільський, «Друкарня Рута» 2017. – 192 с.
 12. Демчик К. І. Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису : формування ціннісного ставлення : монографія / К.І. Демчик. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2017. – 170 с.
 13. Завальнюк О.М. Архівна справа на Хмельниччині: історія та сучасність / О.М. Завальнюк, В.Г. Байдич, О.Б. Комарніцький. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – 390 с.
 14. Захворювання хребта та корекція порушень постави у школярів і дорослих: монографія / Н.В. Гутарева, А.В. Макаренко, О.О. Галаченко; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006 », 2017. – 160 с.
 15. Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. ДраганО.І.- К.: Кафедра, 2017. – 272 с.
 16. Інструментальна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: теорія та методика : монографія / Авт.кол.; за заг. ред. В.М. Лабунця. – Камянець-Подільський, 2017. – 208 с.
 17. Комарницький О.Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук.ред. – проф. О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. –984 с.
 18. Конет І.М. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: препринт / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2017. – 84 с.
 19. Конет І.М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: препринт / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2017. – 80 с.
 20. Кучинська І.О. Становлення і розвиток ідей громадянського виховання у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) / І.О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 292 с.
 21. Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры : коллективная монография / под ред. И. И. Московкиной, Т. А. Шеховцовой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 244 с. – О.В. Кеба. Розділ «Достоєвський як «великий грішник»: інтертекстуальна фікціоналізація в романі Дж. М. Кутсі «Володар Петербурга». – С. 121 – 137.
 22. Концепты и контрасты: монография / Н.В. Петлюченко, С.И. Потапенко, О.А. Бабелюк, Е.Л. Стрельцов и др.; под ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса: Издательский дом «Гельветика», 2017. – 632 с. Марчишина А.А. Розділ «Концепти man/чоловік, woman/жінка та queer/квір в постмодерністському художньому дискурсі». – С. 516-522.
 23. Левицький В.Е. Статеве виховання учнів молодших класів з порушенним інтелектом : монографія / В.Е. Левицький. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2017. – 100 с.
 24. Любінська Л.Г. Шиверекія подільська // Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / під ред. В. А. Соломахи. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 152 с.
 25. Lubinska L.H. Important Plant of Ukraine / V.A. Onyshchenko (editor). – Kyiv : Altalpress, 2017. – 376 p.
 26. Любинський. О Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації типу. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 388 с.
 27. Мазур Н.А. Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] – kollektive Monographie – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017.-421 p.
 28. Мазур Н.А. Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : монографія / Н.А. Мазур. [за ред. В.Г.Маргасової] – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 417-431. (620 с.)
 29. Монастирська Р.І. Термінологія цивільного законодавства в системному й семасіологічному аспектах (на матеріалі Цивільного кодексу України). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 180 с.
 30. Миронова С.П. Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівців / ПНПУ ім. В.Г.Короленка; [за заг. ред. Н.Г.Пахомової, В.А.Погребняка]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 247 с.
 31. Олійник О.С. Управління та ефективне використання персоналу підприємства в умовах трансформаційних процесів: монографія / О.С. Олійник. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2017. – 328 с.
 32. Опалюк Т.Л. Особливості реалізації адаптивної функції навчання студентів в умовах професійної підготовки вчителя // Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія / за ред. проф. О. В. Малихіна. Частина 1. – К: Видавництво НУБіП України, 2017. – С. 133-167. (673 с.)
 33. Перспективные достижения современных ученых: образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика, культура и искусство, юриспруденция. : монография / [авт.кол. : Олексин Ю.П., Кух А.Н., Макаренко А.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2017 – 150 с.
 34. Притуляк В.Г. Світи Франца Кафки: монографія / В.Г. Притyляк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 132 с.
 35. Придеткевич С.С. Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля / С.С. Придеткевич, Г.І. Денисик. – Вінниця : Вид-во «Вінницька обласна друкарня», 2017. – 262 с.
 36. Піхтовнікова Л.С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія / Л.С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 220 с.
 37. Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 / В.Смолій, В. Степанков. – Київ : АРІЙ, 2016. – 480 с.
 38. Степанков В.С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : Спецслужби України у ІХ – середині ХVІІ ст. (Розвідка й контррозвідка та їх роль у боротьбі за незалежність України наприкінці ХVІ- в середині ХVІІ ст.). / В.С. Степанков, В.А. Смолій. К.: Видавництво «Прометей», 2017. – Т.1. – С.66-244.
 39. Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку: колективна монографія / За ред. к.е.н., доц. П.А. Стрельбіцького. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 358 с.
 40. Семендяк В.М. Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України: теорія і практика:  монографія / В.М. Семендяк. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 148 с.
 41. Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / Колектив авторів під ред. В.А. Соломахи. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 152 с.
 42. Олійник О.С. Особливості сьогодення соціально-економічних систем України // Social and economic changes of contemporary society: мonograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 108-112 (p.312.).
 43. Хоптяр А. О. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця XIX – початку XX ст. : монографія / А.О. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2017. – 276 с.
 44. Христич Т.М. Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості поєднання з захворюваннями внутрішніх органів та методи корекції / Христич Т.М., Фелів О. І., Телекі Я.М., Гонцарюк Д.О. та інші. – Чернівці, 2017. – 246 с.
 45. Урсу Н.О. Домініканський костел св. Миколая в Кам’янці-Подільському : монографія / Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 116 с.
 46. Урсу Н.О. Храми Домініканського ордену на землях Східного Поділля : монографія / Н.О. Урсу. – Berlin : LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 64 с.
 47. Урсу Н. О. Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди : монографія / Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 123 с.
 48. Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва: Теорія і практика формування вокально-хорових навичок : монографія / М.А. Печенюк, О.С. Аліксійчук, Т.В. Борисова, Л.М. Воєвідко та ін. ; за заг. ред. Печенюк М.А. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 148 с.
 49. Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка: у пошуках ідейно-політичної ідентифікації: монографія / О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 600 с.
 50. Шаповал О.Г. Художня філософія Вільяма Голдінга: еволюція жанрових моделей: монографія / О.Г. Шаповал. – «ТОВ Друкарня «Рута», 2017. – 204 с.
 51. Ящишина І.В. Інноваційна політика ЄС: соціальні аспекти // Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności, Tom 1, R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017, S.17-35.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук, професор,

 заслужений діяч науки і техніки України