До змісту

Міжнародне стажування у Фінляндії

Публікація від 3 грудня 2018.

Професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук Наталія Бахмат у листопаді 2018 року взяла участь у міжнародному стажуванні в Aalto University School of Science and Technology (м. Гельсінкі, Фінляндія), в одному з найбільш фінансованому закладі вищої освіти Європейського Союзу, що бере активну участь в Європейській грантовій програмі Horizon 2020.

Корпуси кампусу Альвара Аалто в Отаніємі

У межах стажування було організовано та проведено ІІ Міжнародну конференцію та круглий стіл «Innovative technologies in science and education. European experience» (м. Гельсінкі, Фінляндія; м. Стокгольм, Швеція).

У процесі проведення Міжнародної конференції всі іноземні учасники мали можливість презентувати свої виші й обговорити перспективи співпраці в рамках участі в спільних проектах академічного і культурного обміну.

Ініціаторами та організаторами наукових заходів стали Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України (НМетАУ), Університет Аалто Гельсінкі (Фінляндія), Технічний Університет – ТУ Варна (Болгарія), Університет Алгарве Фаро (Португалія), Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ, Національний авіаційний університет (Україна), Дніпровський освітній центр (Україна), Харківський торговельно‐економічний інститут Київського національного торговельно‐економічного університету (Україна).

Під час проведення заходу було обговорено проблемні питання з упровадження в систему закладів вищої освіти інноваційних технологій в освіті (основні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу – національна специфіка, проблеми, пріоритети; інформаційні та комунікаційні технології і їх використання в освіті; сучасні аспекти розвитку системи освіти; проблеми і перспективи входження вишів України в європейський і світовий освітній простір; міжнародне співробітництво та інтеграція у сфері освіти; управління системою освіти і самостійність університетів; розробка і реалізація професійних і освітніх стандартів в умовах двоступеневої підготовки (бакалавр‐магістр); створення нових програм навчання і вдосконалення методик викладання відповідно до міжнародних стандартів; академічна мобільність викладачів та студентів в умовах єдиного європейського освітнього простору;  форми і методи контролю якості навчання; роль науки та інновацій в системі управління якістю освіти у закладах вищої освіти; роль гуманітарної освіти у розвитку ключових компетенцій конкурентоспроможного фахівця; модульні технології освіти в системі неперервної професійної освіти; дистанційне навчання: шляхи та перспективи розвитку; публічне управління і адміністрування) тощо.

Акцент було зроблено на питанні  професійної та академічної мобільності як одному з основних принципів сучасної європейської освіти (Болонська декларація, Лісабонська стратегія, Лондонське комюніке, Бухарестське комюніке, Стратегія «Європа 2020», доповіді Світового банку тощо).

Досвід проведення конференції та круглого столу засвідчив їх актуальність та затребуваність серед широкого загалу освітян і науковців. Учасники цих зібрань мали можливість ознайомитися з передовим європейським досвідом упровадження інноваційних технологій в науці та освіті, обмінятися думками щодо реалізації спільних проектів академічного і культурного обміну з колегами інших країн.

Стажування проходило в Aalto University School of Science and Technology (м. Гельсінкі, Фінляндія) та University of Algarve (м. Фаро, Португалія). Упродовж чотирьох тижнів науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти з різних країн пройшли інтенсивну підготовку в очно-дистанційному форматі щодо особливостей організації освітнього процесу, створення програм та систематизації напрямів підготовки здобувачів вищої освіти в Aalto University School of Science and Technology та University of Algarve; використання педагогічного менеджменту та реалізації сучасних технологій викладання у вишах; умов акредитації спеціальностей, діяльності й розвитку факультетів (шкіл).

Учасники з України

Доктор технічних наук, професор М. Gasik ознайомив учасників зі структурою та особливостями організації освітнього процесу університету Аалто. Особливу увагу в своїх доповідях він звертав на організацію наукових досліджень, основні пріоритети університетської спільноти в науковій діяльності та особливості фінансування наукових досліджень у закладі.

Робочі моменти в Aalto University School of Science and Technology та University of Algarve

Заняття проводилися у форматі семінарів за активної участі всіх учасників стажування. Всі охочі мали можливіть відвідати наукову бібліотеку вишу, комп’ютерний зал із повним доступом до мережі Інтернет та ознайомитися з університетською відеотекою.

Університетська бібліотека

За підсумками проведення інтернаціональної конференції та круглого столу «Innovative technologies in science and education. European experience», було ухвалено рішення підготувати рекомендації щодо розвитку міжнародного співробітництва й адаптації систем роботи закладів вищої освіти розвинутих країн до української системи вищої освіти.

Після завершення стажування всі учасники отримали сертифікати про участь у ІІ Інтернаціональній конференції «Innovative technologies in science and education. European experience».

Доповненням програми стажування був екскурсійно-пізнавальний складник, який дав можливість ознайомитися учасникам цих зібрань з архітектурно-історичними пам’ятками, музеями та сучасною інфраструктурою міст Риги (Латвія), Таллінна (Естонія), Стокгольма (Швеція), Гельсінкі (Фінляндія).

Сучасність вимагає від науково-педагогічних працівників володіння іноземними мовами в комунікативному всесвітньому просторі. Наталія Валеріївна мала можливість використати свої знання з іноземної мови, отримані в  Лінгвістичному центрі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, у спілкуванні з колегами інших країн та знайти безліч нових і цікавих знайомств.

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що організація та проведення зарубіжних стажувань для науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка є продуктивною формою в особистісному і професійному зростанні. Продовження впровадження в практику підвищення професійної кваліфікації сприятиме самореалізації особистості науковця, набуття цінного для професії передового досвіду, сприятиме розвитку міжнародних зв’язків між закладами вищої освіти.

Відділ міжнародних звязків