Присвоєно DOI (Digital Object Identifier)

Присвоєно DOI (Digital Object Identifier)

Поділитися!

DOI (Digital Object Identifier) –  міжнародний  стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації, який присвоюється таким науковим публікаціям, як: наукові статті, збірники наукових статей, анотації конференцій, доповіді конференцій, рецензії на наукові статті, дисертації, заявки на гранти, патенти, звіти про наукову роботу, підручники, наукові посібники, монографії. DOI – це присвоєний номер електронного документа в глобальній мережі Інтернет, завдяки якому суттєво спрощується пошук і використання матеріалів у наукометричних базах даних. Іншими словами, це посилання на конкретний об’єкт. Найчастіше ця технологія використовується в наукових колах. Основною її особливістю є те, що об’єкт з ідентифікатором може видалити тільки видавець, тобто організація, яка його розмістила.

Особливу актуальність присвоєння DOI має для українських журналів і авторів, які в них публікуються,  після затвердження нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018). Так, згідно з п.6. цього Порядку присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI є обов’язковим. Також DOI обов’язковий для видань, які входять до провідних наукометричних баз (Scopus, Web of Science).

 У 2018 році реєстраційним агентством Crossref Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка присвоєно префікс DOI (DOI: 10.32626/), який може використовуватися для ідентифікації наукових публікацій університету в глобальній мережі Інтернет. Цього року  три фахові видання нашого вишу отримали DOI ідентифікатор:

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна;

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»;

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології».

«Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна» – DOI: 10.32626/2307-4507 –  заснований викладачами фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 1993 році. З 1995 року збірник  включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, викладачів та наукових працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.).

Починаючи з 2012 року, збірник індексується  наукометричними базами GOOGLE SCHOLAR,  INDEX COPERNICUS (ICV 2016: 59,45), CEJSH.

На сьогодні видано 24 випуски збірника наукових праць, тематика яких зазвичай стосується проблем підготовки фахівців фізико-технологічного профілю, інновацій в освітній галузі. Починаючи з випуску № 24, всім опублікованим у збірнику статтям присвоєно DOI ідентифікатор, сайт збірника  http://journals.uran.ua/index.php/%202307-4507 .

До редакційної колегії збірника понад 15 докторів педагогічних та фізико-математичних наук з України, Польщі, Молдови, Словаччини.  Наукові праці збірника друкуються трьома мовами: українською, російською, англійською. Це сприяє обміну досвідом та дає змогу апробувати свої науково-педагогічні дослідження не  лише вітчизняним науковцям, а й зарубіжним фахівцям у цій галузі. В збірнику друкують узагальнені результати своїх досліджень науковці України, Польщі, Молдови,  Словаччини.

Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та всім, хто переймається проблемами  підготовки та становлення майбутнього фахівця освітньої галузі.

Головний редактор збірникаАтаманчук Петро Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АН ВО України, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.


Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»  – DOI: 10.32626/10.32626/2309-9763 – заснований викладачами педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інститутом педагогіки НАПН України. З 2009 року збірник увіходить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, викладачів та наукових працівників закладів вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.).

Друкується збірник 2 рази на рік у двох частинах. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ЗВО України та зарубіжжя.

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників. Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Із 2013 року збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» індексується  наукометричними базами GOOGLE SCHOLAR,  INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 45,28,), CEJSH.

Сьогодні видано 25 випусків збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». Починаючи з випуску № 25, всім опублікованим у збірнику статтям присвоєно DOI ідентифікатор, сайт збірника  http://journals.uran.ua/index.php/2309-9763 .

Головний редактор збірникаЛабунець Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.


Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» – DOI: 10.32626/2227-6246 – Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, який внесено до Переліку фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року, Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року).

Із 2018 року з випуску № 39 усім опублікованим у збірнику статтям присвоєно DOI, сайт збірника  http://problemps.kpnu.edu.ua/en/ .

Окрім того, фахове видання збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» є наукометричним та індексується у 8-ми міжнародних наукометричних базах: ІNDEX COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.), CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.), RESEARCH BIBLE (з 2016 р.), ERIH PLUS (з 2016 р.), OAJI (з 2016 р.), WORLD CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018 р.); COSMOS IMPACT FACTOR (CIF) (з 2018 р.).

Із 2013 року збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАНП України зареєстровано в до міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus (ІС), за результатами 2017 р. збірник отримав – ICV 2017: 74.05.

Наприкінці грудня 2018 року опубліковано 42 випуски збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології». Щороку виходять у світ 4 випуски, зокрема триває прийом статей у випуск № 43. Електронна адреса збірника – kpnu_lab_ps@ukr.net

У 2018 році вийшли друком випуски № 39-42 (із DOI).

  1. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 444 с. / 25,81ум.друк.арк. DOI: 10.32626/2227-6246.2018-39.
  2. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 40. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 460 с. / 26,74 ум.друк.арк. DOI: 10.32626/2227-6246.2018-40.
  3. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 532 с. / 30,92 ум.друк.арк. DOI: 10.32626/2227-6246.2018-41.
  4. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 42. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 252 с. / 14,65 ум.друк.арк. DOI: 10.32626/2227-6246.2018-42.

Головний редактор збірникаМаксименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Ін­ституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Відповідальний редактор збірникаОнуфрієва Ліана Анатоліїна, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, завідувач спільної лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

І.М. Конет, проректор із наукової роботи

Р.М. Білик, керівник відділу наукової роботи