Наукові збірники університету внесено до переліку фахових видань України

Наукові збірники університету внесено до переліку фахових видань України

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року №1643 затверджено оновлений перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

До категорії «Б» переліку наукових фахових видань України зараховано:

  • Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» (співзасновники – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України). Фахове видання індексується у 8-ми міжнародних наукометричних базах: ІNDEX COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.), CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.), RESEARCH BIBLE (з 2016 р.), ERIH PLUS (з 2016 р.), OAJI (з 2016 р.), WORLD CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018 р.); COSMOS IMPACT FACTOR (CIF) (з 2018 р.).

  • Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (засновник – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). У 2013 році збірник отримав Свідоцтво (Серія КВ № 20175-9975 ПР від 05.07.2013 р.), згідно з яким друк видання може здійснюватися змішаними мовами: українською, російською, англійською, німецькою, польською. У вересні 2014 року збірник зареєстровано в міжнародній науково-метричній базі “INDEX COPERNICUS” (Польща). Також видання внесено до наукометричних баз Google Scholar та CEJSH (the Сentral european journal of social sciences and humanities) (Польща).

Пресцентр університету