До змісту

Новинки навчально-методичної літератури

Дитяча книга завжди була і є ефективним засобом реалізації освітньо-виховних цілей і завдань у роботі з дошкільниками, серед яких − пробудження стійкого інтересу до книги, літератури, читання; формування початкових уявлень про роль книги в житті людини як джерела знань; розвиток пізнавальної сфери; виховання моральних якостей і цінностей, естетичного смаку, бережливого ставлення до книги та здатності сприймати, розуміти й відтворювати прослухане (прочитане). Реалізувати освітньо-виховні цілі і завдання може лише професійно-підготовлений фахівець, здатний до усвідомлення значущості дитячої книги у становленні дитячої особистості, оволодіння компетентностями розроблення й використання методичного інструментарію роботи з дитячою книгою на рівні, який би задовольняв вимоги часу і потреби дитини.

Саме цій проблемі присвячений навчально-методичний посібник «Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика», рекомендований до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №5 від 30 травня 2018 року), який нещодавно вийшов із друку. Автор посібника – Галина Петрівна Ватаманюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

Рецензенти:

Богданець-Білоскаленко Н. І – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка;

Дуткевич Т. В. – кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Житомирська Т. М. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

У посібнику висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти. Розкрито роль дитячої книги у формуванні особистості дошкільника, описано типологію дитячих книг та їх елементи; виявлено й обґрунтовано психолого-педагогічні умови та методико-технологічний інструментарій роботи з дитячою книгою, описано методику роботи з літературними жанрами на різних етапах дошкільного дитинства. Подано схему аналізу дитячої книги, контрольні і практичні завдання, дидактичні та довідкові матеріали, конспекти окремих форм роботи з дітьми, батьками, вихователями в закладі дошкільної освіти.

Посібник адресований методистам, вихователям закладів дошкільної освіти, студентам і викладачам педагогічних коледжів й університетів, інститутів післядипломної освіти, батькам.

При розробленні змісту посібника враховано науково-методичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених та практиків – Г. Бєленької, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Гурович, Н. Карпинської, О. Монке, І. Огієнка, О. Ольжича, А. Просенюк, С. Русової, В. Сухомлинського, І. Товкач, К. Ушинського, Є. Фльоріної, І. Франка та ін.).

Матеріал посібника розподілено на три модулі, в яких висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти, а також подано методичні розробки різних форм роботи з книгою. Зміст першого модуля охоплює такі теоретичні питання, як роль дитячої книги у формуванні особистості дошкільника, її типи, види й ознаки; психолого-педагогічні умови роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти (формування читацьких інтересів та повноцінного сприйняття змісту художніх творів); зміст підготовки дитини до оволодіння читанням та компоненти професійної готовності вихователя до проведення роботи з дитячою книгою в ЗДО; специфіка кола художнього читання дітям, наукові підходи до роботи з дитячою книгою, створення розвивально-бібліотечного середовища й особливості методичного керівництва організацією роботи з книгою в ЗДО. У другому модулі описано методико-технологічний інструментарій (форми, методи, прийоми, засоби навчання), інноваційні педагогічні технології у роботі з дитячою книгою та особливості роботи з батьками з питань організації роботи з дитячою книгою як пропедевтики читацької діяльності. У третьому модулі запропоновано цікавий інформаційний матеріал про книгу, тематику та розробки різних форм роботи з дитячою книгою (заняття, літературні ігри й вікторини, освітні проекти, сценарії свят і розваг, консультації для батьків) та зміст методичних форм роботи. Окремі настанови і рекомендації спонукатимуть педагога до самоосвіти та оволодіння індивідуальною майстерністю й творчістю.

Матеріали посібника стануть у нагоді студентам спеціальності «Дошкільна освіта», вихователям і методистам закладів дошкільної освіти, викладачам вишів та інститутів післядипломної освіти.

Ознайомитися із посібником можна в читальному залі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Тамара Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте