Конференція трудового колективу університету

Конференція трудового колективу університету

vcheni28 грудня 2015 року в актовій залі університету відбулась конференція трудового колективу, на якій заслухано звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка С. А. Копилова про виконання у 2015 році умов контракту №І-106 від 30 січня 2013 року, укладеного між ним та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Діяльність ректора в 2015 році спрямовувалась на організацію роботи колективу університету з імплементації норм Закону України «Про вищу освіту»: зініційовано розробку Плану заходів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема оновлено освітньо-професійні програми, вжито заходи щодо забезпечення поступового переходу на підготовку фахівців за схемою «бакалавр» – «магістр», розпочато роботу над оновленням нормативної бази, що регламентує діяльність університету.

Значної уваги надано навчально-методичному, інформаційному забезпеченню освітнього процесу. Здійснено підтримку самоврядних ініціатив студентської молоді, створено умови для її самореалізації.

Особливу увагу приділено кадровому забезпеченню освітнього процесу, підготовці наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, їх атестації для присвоєння вчених звань. За підтримки ректора науково-педагогічні працівники університету успішно захистили 18 кандидатських та 3 докторські дисертації.

Упродовж звітного періоду ректор контролював виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань університету. У 2015 році обсяги державного замовлення на підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та інші договірні зобов’язання університет виконав. Для організації та проведення вступної кампанії у 2006 році під керівництвом ректора у встановлені терміни розроблено та затверджено вченою радою університету Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2016 році.

Заслухавши звіт ректора, виступили делегати конференції: П. С. Атаманчук, доктор педагогічних наук, завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, І. О. Кучинська, доктор педагогічних наук, завідувач, професор кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом, Т. В. Білецька, заступник декана з виховної роботи та профорієнтаційної роботи, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології і соціології, доктор історичних наук, С. Е. Баженова, старший науковий співробітник, професор, завідувач кафедри туризму та економічної теорії, А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов, О. І. Любинський, доктор сількогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та методики її викладання О. С. Волковинський, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики, Л. П. Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Ю. В. Юрчишин, кандидат фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор.

Делегати конференції одноголосно схвалили звіт ректора університету професора С. А. Копилова й рекомендували продовжити роботу, спрямовану на підвищення рівня організації освітнього процесу, забезпечення якості підготовки фахівців, сприяння підготовки кадрів вищої кваліфікації, протидію можливим проявам корупції та отримання неправомірної вигоди, утвердження позитивного іміджу університету на державному та міжнародному рівнях.

Звіт ректора (детальніше).