Впровадження академічної доброчесності в інституційну практику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Впровадження академічної доброчесності в інституційну практику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. В останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. З позиції світових практик вищої школи академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти.

У проєкті нового Закону України «Про освіту» уперше на законодавчому рівні подано тлумачення цього терміна: академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
На рівні університету дотримання засад академічної чесності – частина чіткої інституційної політи­ки, підкріпленої бажанням та рішучістю запровадження нової моделі і принципів академічної взаємодії. Кожен заклад вищої освіти обирає найбільш зручні для нього засоби врегулювання цих питань, формуючи середовище академічної чес­ності та відкритості.
У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка успішно впроваджено систему забезпечення академічної доброчесності. Досвід провідних європейських та вітчизняних закладів вищої освіти щодо системного підходу до боротьби з академічною недоброчесністю під час здійснення освітньо-наукової діяльності свідчить про необхідність виокремлення принципів академічної доброчесності, що є основою для позитивної зміни суспільної свідомості академічної спільноти. Саме тому в Університеті Огієнка розроблено нормативну базу (Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), яка на системному рівні описує механізми впровадження принципів академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності, заходи щодо забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності, процедури попередження та боротьби з порушеннями таких принципів.
Крім того, загальний моніторинг та контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності в університеті здійснює Комісія з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яку очолює доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Наталія Мазур. До складу Комісії входять представники адміністрації вишу, профспілкових комітетів працівників, а також студентів, аспірантів та докторантів, студентського сенату, провідні науково-педагогічні працівники і кращі здобувачі вищої освіти факультетів університету.
Із початку навчального року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за участю першого проректора Володимира Дубінського, спікера студентського сенату Мар’яни Турніцької та голови профспілкового комітету студентів, аспірантів та докторантів Юлії Штефанко проведено низку заходів (круглі столи, відкриті бесіди, дискусії, панельні обговорення) зі студентами факультетів університету з метою інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання нормативних документів, які регламентують питання академічної доброчесності; популяризації механізмів створення високої академічної культури в університетському середовищі. Задля підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітнього процесу з питаннями академічної доброчесності на вебсторінці університету розміщено рубрику «Академічна доброчесність».
У виші успішно впроваджено сучасні технології боротьби з проявами академічної недоброчесності, зокрема щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах. Так, перевірку дипломних робіт і дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти здійснюють за допомогою модульного об’єктно-орієнтованого середовища (MOODLE) на базі онлайн-сервісу «Unichek.com» під керівництвом наукового відділу та центру інформаційних технологій університету. Крім того, такі роботи розміщують в електронному архіві університету.
Популяризацію академічної доброчесності здійснюють науково-педагогічні працівники факультетів шляхом викладання відповідних навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти («Вступ до спеціальності», «Основи наукових досліджень», «Методика наукових досліджень», «Організація наукової діяльності» тощо), основними завданнями яких є вивчення вимог коректного використання інформації з джерел та правил їх опису, оформлення цитувань, основних навичок академічного письма. Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти здійснює систематичне опитування студентів щодо рівня дотримання принципів академічної доброчесності в університеті, що дає змогу здійснити моніторинг впроваджених механізмів і впроваджувати нові дієві інструментарії задля створення сприятливого й доброчесного освітнього і наукового-середовища.
Публічне утвердження академічної доброчесності має стати прикладом позитивної зміни суспільної свідомості та важливим кроком системного запровадження нового етосу освітньої та науково-дослідної діяльності в кожному закладі вищої освіти України.

Зореслава Шевчук, кандидат філологічних наук,

методист вищої категорії навчального відділу