Ювілейний 50-ий!

Ювілейний 50-ий!

У листопаді 2020 року вийшов у світ ювілейний – 50-ий випуск збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології», який засновано у 2008 році з метою розвитку й поширення наукових знань.

Ювілейний 50-ий випуск вийшов англійською мовою, що сприятиме поширенню результатів досліджень серед англомовних науковців.

На той час уперше в Україні збірник став результатом спільної наукової діяльності науковців одного із найстаріших університетів України – Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України.

У збірнику наукових праць, створеному 2008 року спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН Укра­їни й закладом вищої освіти, висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної психології. У ньому представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників у галузі загальної, педагогічної, вікової, експери­ментальної, медичної та спеціальної психології.

Авторами цих наукових  досліджень аналізуються проблеми щодо визначення чинників, умов розгортання і труднощів психічного розвитку, питання вікових й індивідуальних особливостей становлення особистості та психології навчання, обговорюються перспективи можливих нових психолого-педагогічних підходів щодо проблем сучасної психології.

Збірник наукових праць адресовано професійним психологам і фахівцям суміжних наук, докторантам й аспірантам, магістрантам і студентам психологічних факультетів, а також усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих учених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».

Періодичність – 4 рази на рік, поквартально. Всі випуски виходять вчасно й розміщуються на сайті видання.

До складу міжнародної редакційної колегії входять представники психологічної науки з пяти країн (Україна, Республіка Білорусь, Республіка Польща, Колумбія, Індія).

Усі статті проходять подвійне «сліпе» рецензування.

Фахове й наукометричне видання “Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»” індексується у таких міжнародних наукометричних базах:

ІNDEX COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.),

GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.),

CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.),

RESEARCH BIBLE (з 2016 р.),

ERIH PLUS (з 2016 р.), OAJI (з 2016 р.),

WORLD CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018 р.);

COSMOS IMPACT FACTOR (CIF) (з 2018 р.),

DOAJ (з 2019р.).

З 2018 року всі статті збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України отримують DOI.

Головний редактор збірника – Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Відповідальний редактор збірника – Онуфрієва Ліана Анатоліїна, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології та завідувач спільної лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

І.М. Конет, проректор із наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук, професор