День: 06.01.2016

До уваги літературознавців!!!

Міністерство освіти і науки України

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Київський університет імені Бориса Грінченка

Шановні колеги!
Кафедра історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь у І Всеукраїнській науковій інтернет-конференції “Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”, яка відбудеться  18 лютого 2016 року.

Наукова проблематика інтернет-конференції
1. Проблеми літературознавчої парадигми.

2. Філософські й культурологічні основи літературного інтертексту.

3. Художній текст як метапростір актуалізації культурних кодів.

4. Проблема взаємодії літератур: впливи і паралелі.

5. Семіотичний аспект аналізу літературного тексту.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Для участі в інтернет-конференції просимо надіслати електронною поштою (kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua) до 30 січня 2015 року заявку, анотацію статті (500-600 знаків) та ключові слова (5-6 слів).

До початку інтернет-конференції електронний варіант програми конференції розміщуватиметься на сайті університету http://kpnu.edu.ua/.

Участь у конференції безкоштовна.

Заявка

на участь у І Всеукраїнській науковій інтернет-конференції

“Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”

18 лютого,  м. Кам’янець-Подільський

Прізвище, ім’я та

по батькові
 
Назва статті
 
Наукова проблематика
 
Установа
 
Посада
 
Вчене звання,

науковий ступінь
 
Поштова адреса
 
E-mail
 
Телефон
 

Зразок оформлення анотації статті

Г. Й. Насмінчук, кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і компаративістики, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР РОМАНУ «ЧОРНИЙ ВОРОН»

 ВАСИЛЯ ШКЛЯРА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИХОТОМІЇ «СВІЙ-ЧУЖИЙ»

       Досліджується функціонування опозиції «свій-чужий» у структурі роману «Чорний Ворон» В. Шкляра. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації головного героя. Головна увага зосереджена на проблемі руйнування гармонійного укладу життя українського етносу внаслідок тотальної агресії чужинця. В романі створено модель світу, яка повністю відповідає етноментальним та ідеологічним засадам життя українців. Протиставлення «свій-чужий» набуває концептуальності й актуалізується не лише у структурі художнього тексту, але й поза його фабульною системою.

Ключові слова: Василь Шкляр, роман, опозиція «свій-чужий», етнос, українська державність.

Повний обсяг статей можна опублікувати у збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки”, затвердженому ВАК України як фахове видання і зареєстрованому в наукометричній базі Copernicus. Обсяг статті –  8-12 сторінок. Статті подаються до 25 березня 2016 р.

Для учасників без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Вартість публікації – 35 грн. за сторінку (одноосібні статті докторів наук безкоштовні).

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті:

1.  Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

–постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;

–аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

–виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

–формулювання мети статті (постановка завдання);

–виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

–висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

2.  На першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

3. Текст набирається шрифтом “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

4.  У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

5.  У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, і тире «–» (Alt+0151).

6.  Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, 364; 5, 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.

8. За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції “Верхний индекс” ставиться порядковий номер примітки (напр.:…1 …2), а після тексту статті (до “Списку використаних джерел”) із заголовком «Примітки» (у центрі) наскрізною нумерацією подається текст примітки.

9. Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок «Список використаних джерел» і в алфавітному порядку наводяться використані джерела (спочатку “кирилицею”, потім “латиницею”). Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 3).

10. У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.

11. Після “Списку використаних джерел” подаються анотації – українською (250-300 знаків) та англійською мовами (1800-2000 знаків) з відповідними заголовками: “Анотація”, “Summary” та ключові слова (5-7 слів).

Зразок оформлення матеріалів:

УДК

П. Г. Соломейко, О. С. Крицький

НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Текст статті

Примітки

Список використаних джерел

Анотація українською мовою

Ключові слова:

Summary

Key words:

Список використаних джерел (взірець)

1.     Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Ю. М. Безхутрий. – Режим доступу : http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.

2.     Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие / Елена Андреевна Земская. – [3-е изд., испр.] – М. : Флинта, 2006. – 328 с.

3.     Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02.01 «Українська мова» / О. М. Каракуця. – Харків, 2002. – 19 с.

4.     Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

5.     Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

6.     Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы» [Электронный ресурс] / В. Щукин // Вопросы литературы. – 2006. – № 3 (май-июнь). – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/voplit/2006/3/shu6-pr.htm1

7.     Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

Контактні телефони:

–        з питань участі в інтернет-конференції – Рарицький Олег Анатолійович – 0679042773, електронна адреса –  kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

–        з питань друку збірника наукових праць – Маркітантов Юрій Олександрович – 0975851110, електронна адреса – yurij-markiz@mail.ru

І Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”, яка відбудеться  18 лютого 2015 року.

З повагою і сподіваннями на співпрацю
оргкомітет конференції
кафедра історії
української літератури та компаративістики

Урочистості розширеного засідання вченої ради істфаку

На історичному факультеті Університету Огієнка існує чимало чудових традицій, які передаються з року в рік. Однією з них є вшанування ювілярів з числа науково-педагогічних працівників і співробітників. Після новорічних свят, напередодні Різдва, 5 січня 2016 року професорсько-викладацький і студентський склад історичного факультету зібрався в актовій залі. Відбулося урочисте розширене засідання вченої ради факультету. Читати далі