Конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти Національної академії наук України

Конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти Національної академії наук України

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук.

Премії присуджують щороку (у лютому) окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. До колективу (не більше 3 осіб), висунутого на присудження премії, повинні входити лише основні автори, чий внесок був найвагомішим. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручають дипломи встановленого зразка.

На конкурс не приймають роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджують за конкурсами.

Не приймають на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти вишів, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

Право висувати кандидатів на здобуття премій надають: ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджують витягом з протоколу засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства, організації, чи відомства.

Роботи, виконані молодими вченими, приймає Національна академія наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.

Кінцевий термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2020 р.

Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та студентам, подає до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044)  239-64-63) в оформленому належним чином вигляді з написом на титульному аркуші: «На здобуття премій НАН України для молодих учених (студентів)» та зазначенням відділення НАН України відповідно до тематики роботи: 

а) офіційний лист установи щодо направлення конкретної роботи на конкурс (на бланку) у 2 примірниках, скріплений гербовою печаткою установи;

б) обґрунтоване подання із зазначенням назви, наукову характеристику роботи й коротку анотацію;

в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 2 ідентично оформлених примірниках – на конкурс молодих учених;

г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1 примірнику – на конкурс студентів;

д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу (якщо це 2-3 особи) у роботу або серію робіт, висунутих на конкурс;

е) довідку про те, що роботи, які подають на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;

є) не менше двох рецензій сторонніх організацій (із зазначенням їхньої адреси);

ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, місце роботи, науковий ступінь і посада (для студентів – заклад вищої освіти, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси, номер телефону (службовий, домашній та мобільний), ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду;

з) згоду на збір та оброблення персональних даних (на відповідному бланку).

Усі матеріали, які подають на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписані авторами, довідки і рекомендації – керівниками установ (вузів) та скріплені печаткою установи. Сторінковий обсяг кожного супровідного документа не регламентують.

  1. Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускають.
  2. Роботи, за які не присуджено премії, не зберігають у НАН України і за бажанням можуть бути повернені відповідними відділеннями їх авторам.

За матеріалами прес-служби НАН України