Актуальне дослідження

Актуальне дослідження

Поділитися!

Упродовж 2016 року наукова та науково-технічна діяльність в університеті здійснювалась відповідно до чинного законодавства України (Закон про вищу освіту, Закон про наукову і науково-технічну діяльність) за такими пріоритетними тематичними напрямами:

 • проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;
 • державно-політичний розвиток України;
 • джерелознавство та історіографія історичного краєзнавства і регіональних досліджень Правобережної України;
 • інтенсифікація процесу утвердження національної мовної свідомості громадян України;
 • духовні, національні, соціальні аспекти української літератури;
 • національна основа художнього навчання і виховання;
 • актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин;
 • впровадження новітніх педагогічних технологій у корекційну освіту;
 • збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
 • теорія і технологія управління пізнавальною діяльністю в навчанні природничо-математичних та технологічних дисциплін;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну;
 • нові речовини і матеріали;
 • розробка ефективних методів розв’язання екстремальних задач теорії наближень та задач оптимізації;
 • аналітичні та якісні методи дослідження диференціальних, інтегральних та різницевих рівнянь.

Перелічені напрями відображають тематику основних досліджень в різних галузях науки і техніки, які розвиваються на 40 кафедрах і в 18 наукових школах університету.

На сучасному етапі науково-технічного прогресу особливо актуальним є напрям “Нові речовини і матеріали”. Упродовж 2015-2016 рр. з цього напряму на кафедрі фізики під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента Криськова Ц.А. виконувалась прикладна держбюджетна науково-дослідна тема “Синтез, отримання і термоелектричні властивості масивних матеріалів на основі багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te”. Тема виконувалась у співпраці з науковцями ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (Горічок І.В., кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник) та Львівського національного університету імені Івана Франка (Мудрий С.І., доктор фізико-математичних наук, професор). У результаті проведених досліджень виконавцями теми отримано такі нові наукові результати:

 • відпрацьовано технологічні умови синтезу сполук різного хімічного складу;
 • здійснено роботу над створенням наноструктурованих матеріалів з підвищенням розсіянням фононів для зменшення їх теплопровідності;
 • проведено оптимізацію технологічних умов синтезу сполук різного хімічного складу електронної і діркової провідностей, оскільки їх наступна обробка дає змогу отримувати напівпровідникові матеріали з підвищеною термоелектричною добротністю для створення пристроїв перетворення теплової енергії в електричну (діапазон температур 400°К – 800°К);
 • у дослідженнях природи фізичних процесів та створених моделях, що їх описують, вивчено електропровідність, теплопровідність, механізми розсіяння енергії та носіїв заряду на структурних неоднорідностях різних розмірів, встановлено типи наноструктурних утворень у матеріалах;
 • виготовлено дослідний зразок термоелемента і оцінена його термоелектрична ефективність.

Результату проведених досліджень доповідались на 6 міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, опубліковані в 22 статтях у вітчизняних і закордонних виданнях, експонувались на виставці міжнародного наукового форуму “Innovation Market” (м. Київ, 22-24 листопада 2016 р.).

З державного бюджету України на виконання теми було виділено 126400 грн.

Сподіваємось, що такі актуальні дослідження з проблем сучасної фізики напівпровідників будуть продовжені у 2017 році.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України