Місяць: Січень 2016

Конкурс студентських новорічних листівок

До нового року студентський клуб (директор Тетяна Левицька) провів конкурс студентський листівок. До акції долучилося багато студентів. Перемогу отримала студентка Ольга, яка попросила не називати її прізвища. Причина: «Я і так не здала сесію»). Читати далі

Чемпіонат України серед молоді з боксу

22-27 грудня в Харкові відбувся чемпіонат України серед молоді з боксу. Студент нашого вишу В’ячеслав Гаврилюк у ваговій категорії понад 91 кг виборов золоту нагороду.
Вітаємо боксера з чудовим результатом!
Спортклуб

Читати далі

До уваги літературознавців!!!

Міністерство освіти і науки України

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Київський університет імені Бориса Грінченка

Шановні колеги!
Кафедра історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь у І Всеукраїнській науковій інтернет-конференції “Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”, яка відбудеться  18 лютого 2016 року.

Наукова проблематика інтернет-конференції
1. Проблеми літературознавчої парадигми.

2. Філософські й культурологічні основи літературного інтертексту.

3. Художній текст як метапростір актуалізації культурних кодів.

4. Проблема взаємодії літератур: впливи і паралелі.

5. Семіотичний аспект аналізу літературного тексту.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Для участі в інтернет-конференції просимо надіслати електронною поштою (kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua) до 30 січня 2015 року заявку, анотацію статті (500-600 знаків) та ключові слова (5-6 слів).

До початку інтернет-конференції електронний варіант програми конференції розміщуватиметься на сайті університету http://kpnu.edu.ua/.

Участь у конференції безкоштовна.

Заявка

на участь у І Всеукраїнській науковій інтернет-конференції

“Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”

18 лютого,  м. Кам’янець-Подільський

Прізвище, ім’я та

по батькові
 
Назва статті
 
Наукова проблематика
 
Установа
 
Посада
 
Вчене звання,

науковий ступінь
 
Поштова адреса
 
E-mail
 
Телефон
 

Зразок оформлення анотації статті

Г. Й. Насмінчук, кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і компаративістики, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР РОМАНУ «ЧОРНИЙ ВОРОН»

 ВАСИЛЯ ШКЛЯРА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИХОТОМІЇ «СВІЙ-ЧУЖИЙ»

       Досліджується функціонування опозиції «свій-чужий» у структурі роману «Чорний Ворон» В. Шкляра. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації головного героя. Головна увага зосереджена на проблемі руйнування гармонійного укладу життя українського етносу внаслідок тотальної агресії чужинця. В романі створено модель світу, яка повністю відповідає етноментальним та ідеологічним засадам життя українців. Протиставлення «свій-чужий» набуває концептуальності й актуалізується не лише у структурі художнього тексту, але й поза його фабульною системою.

Ключові слова: Василь Шкляр, роман, опозиція «свій-чужий», етнос, українська державність.

Повний обсяг статей можна опублікувати у збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки”, затвердженому ВАК України як фахове видання і зареєстрованому в наукометричній базі Copernicus. Обсяг статті –  8-12 сторінок. Статті подаються до 25 березня 2016 р.

Для учасників без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Вартість публікації – 35 грн. за сторінку (одноосібні статті докторів наук безкоштовні).

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті:

1.  Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

–постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;

–аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

–виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

–формулювання мети статті (постановка завдання);

–виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

–висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

2.  На першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

3. Текст набирається шрифтом “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

4.  У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

5.  У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, і тире «–» (Alt+0151).

6.  Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, 364; 5, 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.

8. За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції “Верхний индекс” ставиться порядковий номер примітки (напр.:…1 …2), а після тексту статті (до “Списку використаних джерел”) із заголовком «Примітки» (у центрі) наскрізною нумерацією подається текст примітки.

9. Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок «Список використаних джерел» і в алфавітному порядку наводяться використані джерела (спочатку “кирилицею”, потім “латиницею”). Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 3).

10. У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.

11. Після “Списку використаних джерел” подаються анотації – українською (250-300 знаків) та англійською мовами (1800-2000 знаків) з відповідними заголовками: “Анотація”, “Summary” та ключові слова (5-7 слів).

Зразок оформлення матеріалів:

УДК

П. Г. Соломейко, О. С. Крицький

НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Текст статті

Примітки

Список використаних джерел

Анотація українською мовою

Ключові слова:

Summary

Key words:

Список використаних джерел (взірець)

1.     Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Ю. М. Безхутрий. – Режим доступу : http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.

2.     Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие / Елена Андреевна Земская. – [3-е изд., испр.] – М. : Флинта, 2006. – 328 с.

3.     Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02.01 «Українська мова» / О. М. Каракуця. – Харків, 2002. – 19 с.

4.     Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

5.     Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

6.     Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы» [Электронный ресурс] / В. Щукин // Вопросы литературы. – 2006. – № 3 (май-июнь). – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/voplit/2006/3/shu6-pr.htm1

7.     Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

Контактні телефони:

–        з питань участі в інтернет-конференції – Рарицький Олег Анатолійович – 0679042773, електронна адреса –  kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

–        з питань друку збірника наукових праць – Маркітантов Юрій Олександрович – 0975851110, електронна адреса – yurij-markiz@mail.ru

І Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”, яка відбудеться  18 лютого 2015 року.

З повагою і сподіваннями на співпрацю
оргкомітет конференції
кафедра історії
української літератури та компаративістики

Урочистості розширеного засідання вченої ради істфаку

На історичному факультеті Університету Огієнка існує чимало чудових традицій, які передаються з року в рік. Однією з них є вшанування ювілярів з числа науково-педагогічних працівників і співробітників. Після новорічних свят, напередодні Різдва, 5 січня 2016 року професорсько-викладацький і студентський склад історичного факультету зібрався в актовій залі. Відбулося урочисте розширене засідання вченої ради факультету. Читати далі

З вдячністю за благодійність

Хочемо висловити свою найщирішу вдячність усім членам колективу університету, які надавали фінансову допомогу для лікування Дмитра Васильовича Савчука (1988 р.н.) і підтримували нас у найтяжчі хвилини. Страшна хвороба Дмитра впала на нас несподівано, але ми не залишилися самотніми у своїй біді і були вражені величезною хвилею підтримки, яка не зменшувалася весь цей страшний і тяжкий для нас час. Дмитро мужньо боровся з хворобою, та, на жаль, не зміг її перебороти навіть всіма нашими спільними зусиллями. Ваша допомога, віра і підтримка наповнювала надією і вірою кожен день його боротьби. Читати далі