КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ

КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ

У контексті розробленої Концепції та Програми розвитку проектної діяльності К-ПНУ, які були предметом публічного обговорення та колективного редагування, ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ

дослідницьких груп здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, інших зацікавлених осіб

Головна мета конкурсу проектів – розвиток дослідницького потенціалу К-ПНУ, підвищення рівня практичної орієнтованості наукових пошуків, його спрямування на вдосконалення реальних і конкретних систем, процесів локального, регіонального значення, зокрема освітньої системи університету, соціально-економічного розвитку міста, регіону.

На етапі підготовки до участі в конкурсі проектів варто проаналізувати вже наявний масив досліджень (кафедр, викладачів, студентів, особливо тих, що виконані в межах різних дослідницьких груп, у тому числі наукових гуртків, проблемних груп, наукових центрів, лабораторій, тощо) та визначити ті,  які можуть стати основою для проектів, викликати інтерес у реальних чи потенційних замовників.

Можливість виконувати локальні проекти в межах інтегрованих тем досліджень, що базуються на проектах, над якими вже працюють дослідницькі групи університету, дає можливість співпрацювати з досвідченими фахівцями, формувати власне експертне середовище, і що головне – об’єднуватися у нові проектні формати.

Нижче подано орієнтовний перелік тем і груп керівників, які можна доповнювати, корегувати. Тематика локальних проєктів конкретизується дослідницькими групами відповідно до їх актуальних потреб та заявлених тем учасників конкурсу.

 1. STEM-освіта в умовах реалізації компетентнісного підходу (дослідницька група під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри фізики Сергія Оптасюка, доктора педагогічних наук, професора Наталії Бахмат). Проблематика: ідеї та ноу-хау для створення STEM-лабораторії (для студентів, шкіл, а також взаємодія  та співпраця між ними); розробки методик навчання в межах STEM-освіти, змістове, технологічне наповнення, розробка та виготовлення інструментарію; формування STEM-середовища, розробка програм та методик формування природничих компетентностей, екологічної культури в межах конкретних тем для школи); нанотехнології та робототехніка;
 2. Інклюзивна освіта, інклюзивне середовище (дослідницька група під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента, завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Світлани Михальської, кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни Докучиної). Проблематика: інклюзія як феномен в умовах сучасної культури; алгоритми та методики інклюзивної освіти, сучасні практики, їх імплементація; реалізації ідей удосконалення практики інклюзивної освіти у рамках Університету; проблеми інклюзії у контексті актуальної ситуації в місті, регіоні; соціальна, психологічна підтримка проблемних груп населення регіону; співпраця університету з соціальними службами, спеціальними освітніми закладами, інклюзивними класами тощо);
 3. Розвиток соціальної адаптивності вразливих верств населення в контексті практикоорієнтованої підготовки фахівців соціономічних професій (Дослідницька група під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Наталії Дідик, кандидата психологічних наук, доцента Наталії Гоцуляк). Проблематика: співпраця взаємозалежних систем професійної підготовки фахівців соціономічних професій та реально чинних структур соціальної підтримки вразливих верств населення; формування цілісного інклюзивного середовища професійної освіти та професійної діяльності; форми модернізації соціально-психологічної підтримки вразливих верств населення.
 4. Туристичний потенціал міста, інноваційні підходи до його реалізації (дослідницька група під керівництвом доктора історичних наук, професора Олександра Комарніцького, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Стефанії Баженової, кандидата історичних наук Віталія Гуцала, кандидата географічних наук, доцента, завідувача кафедри географії та методики її викладання Ігоря Касіяника).  Проблематика: філософія туристичного простору; історична ретроспектива розвитку туризму у Кам’янці-Подільському; психологія сучасного туриста, його очікування: диференціація за віком, статусом, інтелектуальними домаганнями; Університет Огієнка в контексті туристичної матриці міста; запити на нові формати відпочинку, пізнання та самореалізації у їх контексті; туризм і екологічна культура міста; культура туристичного міста: мовно-комунікативна культура; історія розвитку міста: нові візії її представлення; розробка нових туристичних маршрутів з використанням результатів історико-архіологічних досліджень;  геотуризм, історії Кам’янецьких скель, розробка гастрономічних турів та ін.);
 5. Екологічний потенціал розвитку міста, регіону (дослідницька група під керівництвом доктора біологічних наук, професора  Людмили Любінської, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Міжнародної академії аграрної освіти, завідувача кафедри екології Олександра Любинського, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри біології та методики її викладання Наталії Казанішеної,  доктора педагогічних наук, доцента Оксани Семерні, кандидата біологічних наук, доцента Миколи Матвєєва). Проблематика: актуальні проблеми екологічної безпеки регіону; вивчення флори та фауни природи Поділля з метою збереження біорізноманіття; стан флори та фауни природних, антропогенно-змінених та природоохоронних територій у межах Поділля та суміжних районів.
 6. Удосконалення викладацької діяльності в Університеті (Teaching Excellence)  (дослідницька група під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента, керівника відділу міжнародних зв’язків, Тетяни Сторчової, кандидата педагогічних наук, керівника навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Геннадія Бесарабчука). Проблематика: прогресивні викладацькі практики в умовах розвитку компетентнісної освіти; викладач, орієнтований на студента; моделі взаємодії та співпраці викладача і студента; моделі продуктивного спілкування викладача та студентів: сучасні методики онлайн-викладання, онлайн-інструменти; онлайн-навчання здобувачів вищої освіти; методики підвищення рівня цифрової компетентності студентів, науково-педагогічних працівників; підходи до оцінювання якості викладання; конструктивний зворотній зв’язок студентів з викладачем.
 7. Центр огієнкознавства в сучасному освітньому, лінгвокультурному середовищі (дослідницька група під керівництвом доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри історії української літератури та компаративістики Олега Рарицького, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Людмили Марчук). Проблематика: центр огієнкознавства як суб’єкт розвитку лінгвокультурного середовища університету; розвиток лінгвокультурного простору територіальної громади;  туристичне місто: лінгвокультурний ракурс; університет Огієнка  у контексті туристичного ландшафту міста, розвитку туристичної привабливості міста (туристичні ресурси); можливості університету Огієнка  у розвитку громади на основі об’єднавчих, націєтворчих цінностей.
 8. Комунікації в сучасному інформаційному суспільстві (дослідницька група під керівництвом кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента кафедри журналістики, медіатренера, керівника відділу фандрайзингу Оксани Почапської). Проблематика: комунікації в умовах конфліктних ситуацій, стратегічні комунікації, іміджеві комунікації; комунікативна складова розвитку туристичного потенціалу маленьких міст і містечок; інформаційні продукти і їх просування в сучасному інформаційному просторі: розробка власних проектів.
 9. Діджіталізація економіки, освітніх процесів; (дослідницька група під керівництвом доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства Наталії  Мазур, кандидата економічних наук, доцента, декана природничо-економічного факультету Івана Семенця). Проблематика: шляхи, методи та прийоми впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти; вітчизняні та міжнародні практики діджиталізації освіти, економіки, варіанти їх адаптації до конкретних систем; інклюзивна освіта в галузі цифрової економіки.
 10. Інтернаціоналізація в Університеті Огієнка (дослідницька група під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента, керівника відділу міжнародних зв’язків Тетяни Сторчової, провідного фахівця відділу міжнародних зв’язків Олександри Шамаріної, кандидата психологічних наук, доцента Наталії Гоцуляк). Проблематика: суть, основні функції інтернаціалізації сучасного освітнього закладу; форми та методи інтернаціоналізації Університету, потенційні можливості активізації розвитку міжнародної співпраці освітніх закладів; менеджмент процесу інтернаціоналізації, критерії його ефективності.
 11. Розвивальні та оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації (дослідницька група під керівництвом доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Геннадія Єдинака, кандидата наук з фізичного виховання та спорту,  доцента, завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання Юрія  Юрчишина, кандидата педагогічних наук, доцента Вадима Зданюка, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Евеліни Жигульової). Проблематика: технології, методи, прийоми диференційованого фізичного виховання у закладах дошкільної освіти, загальноосвітній школі, закладі вищої освіти; методики та інноваційні практики фізичної реабілітації, здоров’язберігаючі технології.

Упродовж конкурсу проектанти будуть мати можливість отримати консультативну підтримку щодо формату проектної роботи, комунікації в межах спорідненої проблематики досліджень.

 Алгоритми участі у конкурсі:

 1. Потенційний конкурсант визначається з темою у контексті запропонованої проблематики, над якою він хотів би працювати (з уже сформованою групою чи індивідуально), узгоджує її з керівниками проектного напряму, у тому числі користуючись корпоративною поштою керівників (подається тема проекту, учасники, прогнозовані результати (0,5ст.).
 2. У межах дослідницької групи проводиться зустріч (можна онлайн) усіх заявлених до участі конкурсантів: конкретизується проблематика, узгоджуються базові дослідницькі позиції, проектуються колективні фінальні результати. Орієнтовно до 1березня.
 3. З учасниками конкурсу проектів, які уже визначилися, а також з потенційними, які знаходяться на етапі прийняття рішень, проводять заняття з основ проектної діяльності, технологій проектування (циклограма), оформлення результатів, аналізу успішних проектів, забезпечення ефективності управління процесом (тематика корегується відповідно до запитів). Орієнтовно 21.02-1.03.
 4. Паралельно починає функціонувати дискусійний майданчик на платформі Moodle, в межах якого як учасники проектів, так і ті, хто реалізує функції менеджменту, можуть комунікувати, узгоджувати позиції, пропонувати альтернативні. Починаючи з 21.02 аж до завершення конкурсу.

Власне конкурсний відбір буде проводитися на таких рівнях:

 • Конкурс проектів у рамках кожного напряму з участю безпосередніх експертів з дослідницької тематики. Проводиться через публічну презентацію проекту та отриманих результатів (можна початкових, проміжних, оскільки у такий спосіб доводиться доцільність його продовження). Конкурс буде проводитись публічно на факультетах із залученням студентів, викладачів і з можливістю їх участі у дискусіях, процедурі вибору кращих. Орієнтовно кінець березня.
 • Загальноуніверситетський конкурс проектів через публічний захист кращих з участю експертів, управлінців, викладацької та студентської спільноти. Орієнтовно початок квітня.
 • Підбиття підсумків конкурсу, використовуючи систему стимулів, починаючи від додаткових балів у рейтингу навчальних та професійних досягнень студента, викладача, внесення авторів перспективних проектів до дослідницьких груп масштабних, завершуючи фінансовим стимулюванням найбільш успішних.

Пропонуємо орієнтовану структуру проекту https://docs.google.com/document/d/1QuVLMAIQpmYWlVVWbLx3PvT7oZBVy69q/edit та рекомендації до його підготовки https://docs.google.com/document/d/17A6F5_Y7uYmnwzmQEvmSFIOYqYb526cG/edit

Проекти, які будуть виконуватися поза межами заявленої проблематики, розглядатимуть спеціально сформовані експертні групи кафедр, факультетів і будуть мати ті самі можливості участі у загальноуніверситетському конкурсному відборі.

Конкурс проектів та презентація його результатів запропоновано як альтернативу проведенню звітних конференцій за результатами науково-дослідницької роботи здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників. Усі, хто не задіяні в конкурсі, працюють за традиційними підходами до проведення конференцій цього рівня.

Відділ наукової роботи

Відділ міжнародних зв’язків

Відділ фандрайзингу