Ознайомлюймося з важливими документами МОН України

Ознайомлюймося з важливими документами МОН України

         3 вересня 2020 року Міністерство освіти і науки України опублікувало на своєму сайті інформацію про вдосконалення механізму формування переліку та функціонування редакцій наукових фахових видань. Зокрема, розроблено проєкт наказу МОН “Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32. Порівняльна таблиця до проєкту наказу розміщена на сайті Міністерства.

         Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Міністерство освіти і науки України на підставі наказу від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 148/31600, формує відповідний перелік вітчизняних рецензованих фахових видань.

     Наукові фахові видання, що включені до вказаного Переліку, використовуються переважно для офіційного визнання наукових публікацій, зокрема й оприлюднення основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань.

        В актуальному Переліку наразі розміщено 99 наукових видань, що включені до категорії «А» (ці видання входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection), та 1018 наукових видань, включених до категорії «Б». У документі МОН зазначається, що кількість видань категорії “А” є незначною, в них публікуються здебільшого наукові праці таких галузей знань: «Освіта/Педагогіка», «Гуманітарні науки», «Архітектура та будівництво», «Аграрні науки та продовольство», «Ветеринарна медицина», «Транспорт», «Міжнародні відносини», та бракує досліджень з інших галузей знань, зокрема: «Культура та мистецтво», «Богослов’я», «Журналістика», «Право», «Соціальна робота», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека» «Публічне управління та адміністрування».

         Такі ж проблеми мають і видання категорії “Б”. Наприклад, у Переліку є лише по два видання  в галузях мистецтвознавства та архітектури і по одному виданню в галузях культурології та соціальних комунікацій.

     За результатами проведеного Міністерством моніторингу встановлено, що ключовою проблемою є неспроможність засновником (співзасновниками) наукового фахового видання сформувати редакційну колегію, в складі якої має бути не менше семи вчених, котрі мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідає науковому профілю видання згідно з пунктом 5 вказаного Порядку. Кожен із цих фахівців та  головний редактор видання повинні  мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, а також  не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, що входять до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). У складі редакційної колегії має бути не менше трьох учених, котрі працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше – один науковець, який працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку.

         Як альтернативу публікацій учених у виданнях, які включені до баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, в наказі запропоновано зараховувати монографію чи розділи монографій, які видані міжнародними видавництвами зі списку SENSE. Однак після ретельного вивчення списку видавництв WASS-SENSE book publishers ranking list 2017 (до якого востаннє вносили нові дані у 2017 році), з урахуванням відсутності на вебсайті SENSE інформації про процедуру включення/виключення та періоду перебування міжнародних видань у цьому списку, МОН дійшло висновку, що для виконання вищезазначених вимог необхідно вносити зміни до чинної правової бази.

У зв’язку з опублікованим проєктом наказу “Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року №32, МОН України закликає інститути громадянського суспільства, наукові установи, заклади освіти, окремих науковців та експертів активно долучатися до його обговорення.

За інформацією https://mon.gov.ua/ua/news/