Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в сучасних умовах

Результати опитування здобувачів вищої освіти К-ПНУ про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в сучасних умовах

Упродовж квітня–червня 2022 р. відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на ІІ семестр 2021-2022 н. р. у К-ПНУ відбулося опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в сучасних умовах через анкету «Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання», у якому взяли участь 365 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти I-IV курсів освітнього ступеня «бакалавр» та І-ІІ курсів освітнього ступеня «магістр».

Найбільш активними учасниками опитування стали здобувачі вищої освіти педагогічного факультету – 34%, факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи – 31% та фізико-математичного факультету – 20%.

 

В опитуванні взяли участь здобувачі вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти: денна форма – 79%, заочна форма – 21%, серед яких найбільше було здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 86%.

На думку респондентів, серед засобів дистанційної комунікації найбільш ефективними для проведення поточного, підсумкового (семестрового) контролю є платформа MOODLE – 43%, а також сервіс відеотелефонного зв’язку Google Мeet – 33%.

Зауважимо, що здобувачі вищої освіти в 98% відповідей вказали, що їх було поінформовано про особливості проведення поточного, підсумкового (семестрового) контролю в університеті із застосуванням дистанційних технологій навчання.

Серед основних типів завдань для проведення поточного контролю результатів навчання здобувачі вищої освіти вважають найбільш ефективними автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

У 85% відповідей здобувачі вищої освіти надають перевагу проведенню підсумкового (семестрового) контролю результатів навчання у формі семестрового екзамену шляхом виставлення підсумкової оцінки за семестровий екзамен способом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку за згодою здобувача вищої освіти й науково-педагогічного працівника та затвердження цього рішення кафедрою, за якою закріплено викладання цієї навчальної дисципліни.

Важливо те, що 77% опитаних вважають, проведення поточного, підсумкового (семестрового) контролю в сучасних умовах за допомогою платформи MOODLE та інших дистанційних технологій навчання є ефективним, 17% вважають дуже ефективним, і лише 6% вважають неефективним.

Серед пропозицій здобувачів вищої освіти щодо подальшого вдосконалення в К-ПНУ організації і проведення поточного, підсумкового (семестрового) контролю з використанням дистанційних технологій навчання, наведемо такі:

  • ширше використовувати в освітньому процесі вебсервіс Google Classroom;
  • застосовувати сучасні online-інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: Padlet, Google Form, Mentimeter, Google Jamboard та ін.;
  • збільшити кількість різнопланових тестувань та опитувань.

Продовжуємо працювати над підвищенням рівня викладання на основі студентоцентрованого навчання, удосконаленням якості освітньої діяльності, якості вищої освіти та інтеграцією К-ПНУ до європейського і світового освітнього простору.

Попереду – нові 100 років успіху!

Навчально-методичний центр
забезпечення якості освіти