Новий порядок обрання на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Новий порядок обрання на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2021 р. №864 змінено порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), оприлюднено також відповідні Методичні рекомендації з метою надання допомоги закладам вищої освіти в організації і проведенні обов’язкового конкурсного відбору, передбаченого частиною 11 ст. 55 Закону України «Про освіту» для заміщення посад таких науково-педагогічних працівників ЗВО: керівник кафедри, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент.

В університеті для організації та проведення конкурсного відбору було створено кадрову комісію (наказ ректора університету “Про створення конкурсної комісії з організації та проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” від 04.08.2021 р.№99-ОД), яка на 5 засіданнях розглядала подані документи претендентів на заміщення вакантних посад. За результатами конкурсу обрано на вакантні посади професора – 2 особи, доцента – 42 особи, старшого викладача – 31 особа, викладача – 3 особи, асистента – 2 особи.

Відповідно до п. 21 Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2021 р. №864, було відмовлено 5 претендентам у допуску до проведення конкурсного відбору на засіданні конкурсної комісії університету через невідповідність вимогам із дотримання п. 37 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365), а саме: невідповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних працівника освітньому компоненту на підставі документа про вищу освіту, документа про присудження наукового ступеня; відсутністю щонайменше п’яти публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, за галуззю кафедри протягом останніх п’яти років.

Наталія Коваленко, вчений секретар К-ПНУ